# Image Folios
11 VL 1 Matthew 1:23–3:1 (f.44v to f.47v)

G.VII.15
Latin
380-420 CE

12 VL 1 Matthew 3:2-3:10 (f.48r to f.48v)
13 VL 1 Matthew 4:2– 5:3 (f.49r to f. 51v)
14 VL 1 Matthew 5:4-5:43a (f.52r to f. 56r)
15 VL 1 Matthew 5:43b–7:4 (f.56v to f. 61r)
16 VL 1 Matthew 7:5–8:2 (f.61v to f.64r)
17 VL 1 Matthew 8:3–9:2 (f.64v to f.68r)
18 VL 1 Matthew 9:3–10:3 (f.68v to f.72v)
19 VL 1 Matthew 10:4–11:3 (f.73r to f.77r)
20 VL 1 Matthew 11:4–11:30 (f.77v to f.80r)